خلاصه خبر :  
دفتر خدمات شهری
 - بررسي و شناخت وضعيت كمي و كيفي خدمات شهري ( شامل ميادين ميوه و تره بار ، پاركها و فضاي سبز ، مراكز بهداشتي عمومي شهري ، كشتارگاهها ، آرامستانها ، مراكز آتش نشاني و خدمات ايمني ،مراكز بازيافت مواد زائد جامد ،جمع آوري و حمل زباله ، پردازش و دفع نهائي زباله ، ساماندهي صنوف و مشاغل آلاينده شهري ، آراستگي و پيراستگي محيط شهري ، ماشين آلات و تجهيزات خدمات شهري ) و انطباق آنها با نيازهاي فعلي و آتي شهرها و شهروندان در شهرهاي مختلف كشور با هماهنگي مراجع ذيربط و همكاري شهرداريها

تاریخ : 09/03/1395      ساعت: 01:16
منبع خبر: مدیر                
متن خبر
دفتر خدمات شهری
 - بررسي و شناخت وضعيت كمي و كيفي خدمات شهري ( شامل ميادين ميوه و تره بار ، پاركها و فضاي سبز ، مراكز بهداشتي عمومي شهري ، كشتارگاهها ، آرامستانها ، مراكز آتش نشاني و خدمات ايمني ،مراكز بازيافت مواد زائد جامد ،جمع آوري و حمل زباله ، پردازش و دفع نهائي زباله ، ساماندهي صنوف و مشاغل آلاينده شهري ، آراستگي و پيراستگي محيط شهري ، ماشين آلات و تجهيزات خدمات شهري ) و انطباق آنها با نيازهاي فعلي و آتي شهرها و شهروندان در شهرهاي مختلف كشور با هماهنگي مراجع ذيربط و همكاري شهرداريها
  -  شناخت مسائل و مشكلات مربوط به حفظ و نگهداري تاسيسات ، تجهيزات و ماشين آلات خدمات شهري موجود و نيازسنجي و امكان سنجي براي توسعه ماشين آلات و تجهيزات و يا ايجاد تاسيسات جديد با هماهنگي دستگاههاي ذيربط و همكاري شهرداريها و برنامه ريزي به منظور تخصيص و توزيع اعتبارات مورد نياز هر يك از بخش ها و مراكز مذكور در بند فوق
  
 -  بررسي و شناسائي راههاي جلب مشاركت شهروندان و بخش هاي خصوصي و مردمي و هدايت و حمايت آنها در جهت سرمايه گذاري براي ايجاد و بهره برداري از تاسيسات ، تجهيزات و ماشين آلات خدمات شهري
  
 - نظارت عاليه بر عملكرد اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي تاسيسات ، تجهيزات و ماشين آلات خدمات شهري شهرداريها از طريق دستورالعمل هاي نظارتي و ابلاغ آن به شهرداريها و اخذ گزارشات مربوطه و تجزيه و تحليل آنها در جهت بهبود روشهاي خدمات شهري
  
 -  امكان سنجي و برنامه ريزي اسنفاده مشترك شهرداريهاي شهرهاي همجوار از امكانات خدمات شهري مشترك و سياست گذاري براي تجميع امكانات موجود و ارائه دستور العمل هاي اجرائي و ابلاغ به شهرداريهاي ذينفع
  
 -  برنامه ريزي كالبدي و تعيين نقاط مناسب براي ايجاد يا توسعه تاسيسات خدمات شهري و هماهنگي جهت سرمايه گذاري مشترك شهرداريهاي ذينفع
  
 -  بررسي و مطالعه مستمر در خصوص روش ها ، سازوكارها ، دانش فني ، تجهيزات و ماشين آلات پيشرفته و فناوري هاي نوين در عرصه ايجاد ، نگهداري و بهره برداري از تاسيسات خدمات شهري و برنامه ريزي براي تجميع امكانات موجود و انعكاس استفاده و هماهنگي هاي لازم بين شهرداريهاي ذينفع
  
 - فراهم آوردن زمينه براي ايجاد اتحاديه هاي استاني و كشوري و واگذاري بخشي از وظابف دفتر در چارچوب اساسنامه اتحاديه ها
  
 -  ارائه خطوط راهبردي در خصوص تهيه برنامه هاي بلند مدت ، ميان مدت و كوتاه مدت توسعه و نوسازي خدمات شهري
  
 - حمايتهاي همه جانبه جهت دستيابي سازمان ها ، شركت ها و اتحاديه هاي خدمات شهري به تسهيلات ارزي و ريالي و همچنين وسايل ، ماشين آلات ، مواد اوليه و كالاهاي مورد نياز و ساير منابع پيش بيني شده در قانون
  
 -  نظارت عاليه بر فعاليت سازمان ها ، شركت ها و اتحاديه هاي خدمات شهري در جهت اجراي صحيح قوانين و مقررات ابلاغي و برنامه هاي مصوب و ارزيابي مستمر عملكرد آنها
  
 - بررسي و شناسائي نيازهاي آموزشي سازمان ها ، شركت ها و اتحاديه هاي خدمات شهري و اجراي دوره هاي مورد نياز از طريق دفتر ذيربط
  
 -  ارائه خدمات و اطلاعات فني و تخصصي به سازمان ها ، شركت ها و اتحاديه هاي خدمات شهري با همكاري دفتر ذيربط
  
 - طراحي و ساماندهي سيستم هاي نظارت و ارزيابي طرح ها و پروژه هاي خدمات شهري و پيشنهاد استقرار آنها در شهرداريها در تعامل و هماهنگي با ساير دستگاههاي مرتبط
  
 - گردآوري و تدوين تجارب و شيوه هاي كاري شهرداريهاي مختلف كشور و شهرداريهاي ديگر ملل در زمينه نظارت و كنترل طرح ها و پروژه هاي خدمات شهري و اشاعه اين تجارب ميان شهرداريها
  
 - توانمندسازي شهرداريها و ايجاد ظرفيت در آنها براي طراحي و اجراي سيستم هاي هدايت و كنترل طرح ها و پروژه هاي خدمات شهري با هماهنگي و در تعامل با دستگاههاي ذيربط
  
 - تهيه و تدوين ضوابط و معيارهاي طراحي ، نگهداري و بهره برداري ازساختمانها ، تاسيسات ، تجهيزات و ماشين آلات خدمات شهري با توجه به ملاحظات اقليمي ، اجتماعي و اقتصادي شهرها و در هماهنگي با ساير مراجع ذيربط
  
 - بررسي و به هنگام سازي كليه ضوابط و معيارها ، آئين نامه ها ، دستور العمل ها و همچنين مشخصات فني و اجرائي تهيه شده توسط دستگاههاي اجرايي در زمينه خدمات شهري با توجه به تحولات و نيازهاي فعلي و آتي شهري و پيشنهاد تهيه ضوابط جديد در زمينه هايي كه خلا آئين نامه اي احساس مي شود.
  
 - شركت در كميسيون ها و جلسات تدوين ضوابط و معيارها و مشخصات طرح هاي خدمات شهري كه توسط سازمان و يا ساير دستگاههاي اجرائي برگزار مي شود.
  
 - ارتباط مستمر با شهرداريها براي شناخت كاستي ها و نارسائي ها در قوانين و ضوابط نظام ساخت و ساز و هدايت و كنترل طرح هاي خدمات شهري و انعكاس به دستگاههاي ذيربط براي تهيه ضوابط و قانونمندي هاي جديد و مورد نياز
  
 - پيگيري و نظارت مستمر بر حسن اجراي ضوابط ، معيارها ، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به پروژه هاي خدمات شهري كه توسط دستگاههاي اجرائي ذيربط تهيه گرديده اند.
  
 - شركت در جلسات شوراها ، كميته ها و كميسيون هاي تخصصي مربوط
  
 - تشكيل گروههاي مشورتي تخصصي ملي و استاني در راستاي انجام بهينه وظايف محوله در سطح كشور
  
 - بهينه سازي تشكيلات ، وظايف و نيروي انساني سازمانهاي مرتبط با خدمات شهري و پيشنهاد اصلاح و بهبود آن به دفاتر ذيربط در سازمان
  
 -  انجام امور محوله در چارچوب وظايف مربوطه

كليه حقوق اين اثر متعلق بهhttps://www.maskan-miniator.comميباشد.
هرگونه تقليد و نقل مطالب بدون ذكر منبع ممنوع می باشد.