» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 1953198 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: چهارشنبه مورخه 17/12/1401 بازدید6127 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 17/09/1398 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید416353 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید256449 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 276774 110593
دوشنبه 267514 106760
جمعه 278204 102302
شنبه 266821 101921
چهارشنبه 284349 108699
پنجشنبه 290962 113235
سه شنبه 288574 108621
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 416353 155191
جمعه 333791 124704
20الی 24 شب 256449 94903
چهارشنبه 330346 127554
12الی 16 بعدازظهر 328217 126232
سه شنبه 288042 123547