» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 2364519 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 28/07/1402 بازدید10023 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید504433 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید307744 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 332818 130518
دوشنبه 326768 127947
جمعه 342903 123589
شنبه 321921 119581
چهارشنبه 343472 129004
پنجشنبه 353235 132526
سه شنبه 343402 126602
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 504433 184501
جمعه 404572 146905
20الی 24 شب 307744 112405
چهارشنبه 408329 150505
12الی 16 بعدازظهر 393289 148694
سه شنبه 346152 146757