» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 1460535 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: سه شنبه مورخه 17/12/1400 بازدید5810 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: یکشنبه مورخه 17/09/1398 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید307737 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید193244 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 205148 80630
دوشنبه 204195 80368
جمعه 209595 75222
شنبه 202014 75776
چهارشنبه 211867 77762
پنجشنبه 207983 78005
سه شنبه 219733 81165
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 307737 113576
جمعه 254173 91426
20الی 24 شب 193244 69376
چهارشنبه 245392 92846
12الی 16 بعدازظهر 247899 91596
سه شنبه 212090 90108